High Noon (1952)


Sabata (1969)


Rio Bravo (1959)